Phần mở đầu - 8453

Mã HS Việt Nam 8453 - Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống, da thuộc hoặc máy để sản xuất hay sửa chữa giày dép hoặc các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc, trừ các loại máy may.

tra cứu mã hs số 8453của Việt Nam là Đối với Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống, da thuộc hoặc máy để sản xuất hay sửa chữa giày dép hoặc các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc, trừ các loại máy may.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống, da thuộc hoặc máy để sản xuất hay sửa chữa giày dép hoặc các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc, trừ các loại máy may. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8453 Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống, da thuộc hoặc máy để sản xuất hay sửa chữa giày dép hoặc các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc, trừ các loại máy may.
      845310 Máy dùng để sơ chế, thuộc hoặc chế biến da sống hoặc da thuộc:
             84531010 Hoạt động bằng điện
             84531020 Không hoạt động bằng điện
      845320 Máy để sản xuất hoặc sửa chữa giày dép:
             84532010 Hoạt động bằng điện
             84532020 Không hoạt động bằng điện
      845380 Máy khác:
             84538010 Hoạt động bằng điện
             84538020 Không hoạt động bằng điện
             84539000 Bộ phận