Phần mở đầu - 8475

Mã HS Việt Nam 8475 - Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh.

tra cứu mã hs số 8475của Việt Nam là Đối với Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8475 Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh.
      847510 Máy để lắp ráp đèn điện hay đèn điện tử, đèn ống hoặc đèn chân không hay đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh:
             84751010 Hoạt động bằng điện
             84751020 Không hoạt động bằng điện
             84752100 Máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh:Máy sản xuất sợi quang học và phôi tạo hình trước của chúng
             84752900 Loại khác
      847590 Bộ phận:
             84759010 Của máy hoạt động bằng điện
             84759020 Của máy không hoạt động bằng điện