Phần mở đầu - 8445

Mã HS Việt Nam 8445 - Máy chuẩn bị xơ sợi dệt; máy kéo sợi, máy đậu sợi hoặc máy xe sợi và các loại máy khác dùng cho sản xuất sợi dệt; máy guồng hoặc máy đánh ống sợi dệt (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) và các loại máy chuẩn bị sơ sợi dệt dùng cho máy thuộc nhóm 84.46 hoặc 84.47.

tra cứu mã hs số 8445của Việt Nam là Đối với Máy chuẩn bị xơ sợi dệt; máy kéo sợi, máy đậu sợi hoặc máy xe sợi và các loại máy khác dùng cho sản xuất sợi dệt; máy guồng hoặc máy đánh ống sợi dệt (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) và các loại máy chuẩn bị sơ sợi dệt dùng cho máy thuộc nhóm 84.46 hoặc 84.47.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy chuẩn bị xơ sợi dệt; máy kéo sợi, máy đậu sợi hoặc máy xe sợi và các loại máy khác dùng cho sản xuất sợi dệt; máy guồng hoặc máy đánh ống sợi dệt (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) và các loại máy chuẩn bị sơ sợi dệt dùng cho máy thuộc nhóm 84.46 hoặc 84.47. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8445 Máy chuẩn bị xơ sợi dệt; máy kéo sợi, máy đậu sợi hoặc máy xe sợi và các loại máy khác dùng cho sản xuất sợi dệt; máy guồng hoặc máy đánh ống sợi dệt (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) và các loại máy chuẩn bị sơ sợi dệt dùng cho máy thuộc nhóm 84.46 hoặc 84.47.
      844511 Máy chuẩn bị sợi dệt:Máy chải thô:
             84451110 Hoạt động bằng điện
             84451120 Không hoạt động bằng điện
      844512 Máy chải kỹ:
             84451210 Hoạt động bằng điện
             84451220 Không hoạt động bằng điện
      844513 Máy ghép cúi hoặc máy sợi thô:
             84451310 Hoạt động bằng điện
             84451320 Không hoạt động bằng điện
      844519 Loại khác:
             84451910 Hoạt động bằng điện
             84451920 Không hoạt động bằng điện
      844520 Máy kéo sợi:
             84452010 Hoạt động bằng điện
             84452020 Không hoạt động bằng điện
      844530 Máy đậu hoặc máy xe sợi:
             84453010 Hoạt động bằng điện
             84453020 Không hoạt động bằng điện
      844540 Máy đánh ống (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) hoặc máy guồng sợi:
             84454010 Hoạt động bằng điện
             84454020 Không hoạt động bằng điện
      844590 Loại khác:
             84459010 Hoạt động bằng điện
             84459020 Không hoạt động bằng điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in