Phần mở đầu - 8461

Mã HS Việt Nam 8461 - Máy bào, máy bào ngang, máy xọc, máy chuốt, máy cắt bánh răng, mài hoặc máy gia công răng lần cuối, máy cưa, máy cắt đứt và các loại máy công cụ khác gia công bằng cách bóc tách kim loại hoặc gốm kim loại, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 8461của Việt Nam là Đối với Máy bào, máy bào ngang, máy xọc, máy chuốt, máy cắt bánh răng, mài hoặc máy gia công răng lần cuối, máy cưa, máy cắt đứt và các loại máy công cụ khác gia công bằng cách bóc tách kim loại hoặc gốm kim loại, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy bào, máy bào ngang, máy xọc, máy chuốt, máy cắt bánh răng, mài hoặc máy gia công răng lần cuối, máy cưa, máy cắt đứt và các loại máy công cụ khác gia công bằng cách bóc tách kim loại hoặc gốm kim loại, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8461 Máy bào, máy bào ngang, máy xọc, máy chuốt, máy cắt bánh răng, mài hoặc máy gia công răng lần cuối, máy cưa, máy cắt đứt và các loại máy công cụ khác gia công bằng cách bóc tách kim loại hoặc gốm kim loại, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác.
      846120 Máy bào ngang hoặc máy xọc:
             84612010 Hoạt động bằng điện
             84612020 Không hoạt động bằng điện
      846130 Máy chuốt:
             84613010 Hoạt động bằng điện
             84613020 Không hoạt động bằng điện
      846140 Máy cắt bánh răng, mài hoặc gia công răng lần cuối:
             84614010 Hoạt động bằng điện
             84614020 Không hoạt động bằng điện
      846150 Máy cưa hoặc máy cắt đứt:
             84615010 Hoạt động bằng điện
             84615020 Không hoạt động bằng điện
      846190 Loại khác:
             84619011 Hoạt động bằng điện:Máy bào
             84619019 Loại khác
             84619091 Không hoạt động bằng điện:Máy bào
             84619099 Loại khác