Phần mở đầu - 1901

Mã HS Việt Nam 1901 - Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 1901của Việt Nam là Đối với Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1901 Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
      190110 Chế phẩm dùng cho trẻ em, đã đóng gói để bán lẻ:
             19011010 Từ chiết xuất malt
             19011020 Từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04
             19011030 Từ bột đỗ tương
             19011091 Loại khác:Sản phẩm dinh dưỡng y tế
             19011099 Loại khác
      190120 Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05:
             19012010 Từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất malt, không chứa ca cao
             19012020 Từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất malt, chứa ca cao
             19012030 Loại khác, không chứa ca cao
             19012040 Loại khác, chứa ca cao
      190190 Loại khác:
             19019011 Chế phẩm dùng cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ:Sản phẩm dinh dưỡng y tế
             19019019 Loại khác
             19019020 Chiết xuất malt
             19019031 Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm từ 04.01 đến 04.04:Chứa sữa
             19019032 Loại khác, chứa bột ca cao
             19019039 Loại khác
             19019041 Các chế phẩm khác từ đỗ tương:Dạng bột
             19019049 Dạng khác
             19019091 Loại khác:Sản phẩm dinh dưỡng y tế
             19019099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in