Phần mở đầu - 0714

Mã HS Việt Nam 0714 - Sắn, củ dong, củ lan, atisô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago.

tra cứu mã hs số 0714của Việt Nam là Đối với Sắn, củ dong, củ lan, atisô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sắn, củ dong, củ lan, atisô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0714 Sắn, củ dong, củ lan, atisô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago.
      071410 Sắn:
             07141011 Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:Lát đã được làm khô
             07141019 Loại khác
             07141091 Loại khác:Đông lạnh
             07141099 Loại khác
      071420 Khoai lang:
             07142010 Đông lạnh
             07142090 Loại khác
      071430 Củ từ (Dioscorea spp.):
             07143010 Đông lạnh
             07143090 Loại khác
      071440 Khoai sọ (Colacasia spp.):
             07144010 Đông lạnh
             07144090 Loại khác
      071450 Củ khoai môn (Xanthosoma spp.):
             07145010 Đông lạnh
             07145090 Loại khác
      071490 Loại khác:
             07149011 Lõi cây cọ sago:Đông lạnh
             07149019 Loại khác
             07149091 Loại khác:Đông lạnh
             07149099 Loại khác