mã hs - 52052300

Mã HS Việt Nam 52052300 | HTS Mã Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52)

tra cứu mã hs số 52052300 của Việt Nam là Đối với Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5205 Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ.
52052300 Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52)