mã hs - 52052700

Mã HS Việt Nam 52052700 | HTS Mã Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 dexitex (chi số mét trên 94 đến 120)

tra cứu mã hs số 52052700 của Việt Nam là Đối với Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 dexitex (chi số mét trên 94 đến 120). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5205 Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ.
52052700 Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 dexitex (chi số mét trên 94 đến 120)