Phần mở đầu - 3105

Mã HS Việt Nam 3105 - Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.

tra cứu mã hs số 3105của Việt Nam là Đối với Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3105 Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.
      310510 Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg:
             31051010 Supephosphat và phân bón có chứa phosphat đã nung
             31051020 Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố nitơ, phospho và kali
             31051090 Loại khác
             31052000 Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali
             31053000 Diamoni hydro orthophosphat (diammoni phosphat)
             31054000 Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hợp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)
             31055100 Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa hai nguyên tố là nitơ và phospho:Chứa nitrat và phosphat
             31055900 Loại khác
             31056000 Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai nguyên tố là phospho và kali
             31059000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in