Phần mở đầu - 3103

Mã HS Việt Nam 3103 - Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân).

tra cứu mã hs số 3103của Việt Nam là Đối với Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3103 Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân).
    31031 Supephosphat:
             31031010 Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi
             31031090 Loại khác
    31039 Loại khác:
             31039010 Phân phosphat đã nung
             31039090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in