Phần mở đầu - 3916

Mã HS Việt Nam 3916 - Plastic dạng sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm, dạng thanh, que và các dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt, nhưng chưa gia công cách khác.

tra cứu mã hs số 3916của Việt Nam là Đối với Plastic dạng sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm, dạng thanh, que và các dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt, nhưng chưa gia công cách khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Plastic dạng sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm, dạng thanh, que và các dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt, nhưng chưa gia công cách khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3916 Plastic dạng sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm, dạng thanh, que và các dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt, nhưng chưa gia công cách khác.
      391610 Từ polyme etylen:
             39161010 Sợi monofilament
             39161020 Dạng thanh, que và hình
      391620 Từ polyme vinyl clorua:
             39162010 Sợi monofilament
             39162020 Dạng thanh, que và hình
      391690 Từ plastic khác:
             39169041 Từ protein đã được làm rắn:Sợi monofilament
             39169049 Loại khác
             39169050 Từ sợi lưu hóa
             39169060 Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
             39169091 Loại khác:Sợi monofilament
             39169099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in