Phần mở đầu - 8480

Mã HS Việt Nam 8480 - Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi), các bua kim loại, thủy tinh, khoáng vật, cao su hay plastic.

tra cứu mã hs số 8480của Việt Nam là Đối với Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi), các bua kim loại, thủy tinh, khoáng vật, cao su hay plastic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi), các bua kim loại, thủy tinh, khoáng vật, cao su hay plastic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8480 Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi), các bua kim loại, thủy tinh, khoáng vật, cao su hay plastic.
             84801000 Hộp khuôn đúc kim loại
             84802000 Đế khuôn
      848030 Mẫu làm khuôn:
             84803010 Bằng đồng
             84803090 Loại khác
             84804100 Mẫu khuôn dùng để đúc kim loại hoặc các bua kim loại:Loại phun hoặc nén
             84804900 Loại khác
             84805000 Khuôn đúc thủy tinh
             84806000 Khuôn đúc khoáng vật
      848071 Khuôn đúc cao su hoặc plastic:Loại phun hoặc nén:
             84807110 Khuôn làm đế giày, dép
             84807190 Loại khác
      848079 Loại khác:
             84807910 Khuôn làm đế giày, dép
             84807990 Loại khác