Phần mở đầu - 2921

Mã HS Việt Nam 2921 - HỢP CHẤT CHỨC NITƠHợp chất chức amin.

tra cứu mã hs số 2921của Việt Nam là Đối với HỢP CHẤT CHỨC NITƠHợp chất chức amin.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho HỢP CHẤT CHỨC NITƠHợp chất chức amin. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2921 HỢP CHẤT CHỨC NITƠHợp chất chức amin.
             29211100 Amin đơn chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Methylamin, dihoặc trimethylamin và muối của chúng
             29211900 Loại khác
             29212100 Amin đa chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng, muối của chúng:Ethylenediamin và muối của nó
             29212200 Hexamethylenediamin và muối của nó
             29212900 Loại khác
             29213000 Amin đơn hoặc đa chức cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng
             29214100 Amin thơm đơn chức và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Anilin và muối của nó
             29214200 Các dẫn xuất anilin và muối của chúng
             29214300 Toluidin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng
             29214400 Diphenylamin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng
             29214500 1Naphthylamin (alphanaphthylamin), 2Naphthylamin (betanaphthylamin) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng
             29214600 Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fencamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) và phentermin (INN); muối của chúng
             29214900 Loại khác
             29215100 Amin thơm đa chức và các chất dẫn xuất của chúng; muối của chúng:o, m, pPhenylenediamin, diaminotoluenes và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng
             29215900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in