Phần mở đầu - 5603

Mã HS Việt Nam 5603 - Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp.

tra cứu mã hs số 5603của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5603 Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp.
             56031100 Từ sợi filament nhân tạo:Trọng lượng không quá 25 g/m2
             56031200 Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2
             56031300 Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2
             56031400 Trọng lượng trên 150 g/m2
             56039100 Loại khác:Trọng lượng không quá 25 g/m2
             56039200 Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2
             56039300 Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2
             56039400 Trọng lượng trên 150 g/m2

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in