Phần mở đầu - 8401

Mã HS Việt Nam 8401 - Lò phản ứng hạt nhân; các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết bị để tách chất đồng vị.

tra cứu mã hs số 8401của Việt Nam là Đối với Lò phản ứng hạt nhân; các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết bị để tách chất đồng vị.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lò phản ứng hạt nhân; các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết bị để tách chất đồng vị. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8401 Lò phản ứng hạt nhân; các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết bị để tách chất đồng vị.
             84011000 Lò phản ứng hạt nhân
             84012000 Máy và thiết bị để tách chất đồng vị, và bộ phận của chúng
             84013000 Bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ
             84014000 Các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân