Phần mở đầu - 9001

Mã HS Việt Nam 9001 - Sợi quang và bó sợi quang; cáp sợi quang trừ các loại thuộc nhóm 85.44; vật liệu phân cực dạng tấm, lá; thấu kính (kể cả thấu kính áp tròng), lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác bằng vật liệu bất kỳ, chưa lắp ráp trừ loại bằng thủy tinh chưa gia công về mặt quang học.

tra cứu mã hs số 9001của Việt Nam là Đối với Sợi quang và bó sợi quang; cáp sợi quang trừ các loại thuộc nhóm 85.44; vật liệu phân cực dạng tấm, lá; thấu kính (kể cả thấu kính áp tròng), lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác bằng vật liệu bất kỳ, chưa lắp ráp trừ loại bằng thủy tinh chưa gia công về mặt quang học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi quang và bó sợi quang; cáp sợi quang trừ các loại thuộc nhóm 85.44; vật liệu phân cực dạng tấm, lá; thấu kính (kể cả thấu kính áp tròng), lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác bằng vật liệu bất kỳ, chưa lắp ráp trừ loại bằng thủy tinh chưa gia công về mặt quang học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9001 Sợi quang và bó sợi quang; cáp sợi quang trừ các loại thuộc nhóm 85.44; vật liệu phân cực dạng tấm, lá; thấu kính (kể cả thấu kính áp tròng), lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác bằng vật liệu bất kỳ, chưa lắp ráp trừ loại bằng thủy tinh chưa gia công về mặt quang học.
      900110 Sợi quang, bó sợi quang và cáp sợi quang:
             90011010 Sử dụng cho viễn thông và cho ngành điện khác
             90011090 Loại khác
             90012000 Vật liệu phân cực dạng tấm và lá
             90013000 Thấu kính áp tròng
             90014000 Thấu kính thuỷ tinh làm kính đeo mắt
             90015000 Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt
      900190 Loại khác:
             90019010 Sử dụng cho máy ảnh hoặc máy quay phim hoặc máy chiếu
             90019090 Loại khác