Phần mở đầu - 3402

Mã HS Việt Nam 3402 - Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01.

tra cứu mã hs số 3402của Việt Nam là Đối với Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3402 Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01.
      340211 Các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ:Dạng anion:
             34021110 Cồn béo đã sulphat hóa
             34021140 Alkylbenzene đã sulphat hóa
             34021191 Loại khác:Chất thấm ướt dùng để sản xuất thuốc diệt cỏ
             34021199 Loại khác
      340212 Dạng cation:
             34021210 Chất thấm ướt dùng để sản xuất thuốc diệt cỏ
             34021290 Loại khác
      340213 Dạng không phân ly (nonionic):
             34021310 Hydroxylterminated polybutadiene (HTPB)
             34021390 Loại khác
      340219 Loại khác:
             34021910 Loại thích hợp để sử dụng trong các chế phẩm chữa cháy
             34021990 Loại khác
      340220 Chế phẩm đã đóng gói để bán lẻ:
             34022011 Dạng lỏng:Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion
             34022012 Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch dạng anion, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn
             34022013 Chế phẩm hoạt động bề mặt khác
             34022019 Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn
             34022091 Loại khác:Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion
             34022092 Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch dạng anion, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn
             34022093 Chế phẩm hoạt động bề mặt khác
             34022099 Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn
      340290 Loại khác:
             34029011 Ở dạng lỏng:Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion:Chất thấm ướt
             34029012 Loại khác
             34029013 Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch dạng anion, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn
             34029014 Chế phẩm hoạt động bề mặt khác:Chất thấm ướt
             34029015 Loại khác
             34029019 Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn
             34029091 Loại khác:Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion:Chất thấm ướt
             34029092 Loại khác
             34029093 Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch dạng anion, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn
             34029094 Chế phẩm hoạt động bề mặt khác:Chất thấm ướt
             34029095 Loại khác
             34029099 Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in