Phần mở đầu - 2930

Mã HS Việt Nam 2930 - HỢP CHẤT HỮU CƠVÔ CƠ, HỢP CHẤT DỊ VÒNG, AXIT NUCLEIC VÀ CÁC MUỐI CỦA CHÚNG, VÀ CÁC SULPHONAMITHợp chất lưu huỳnhhữu cơ.

tra cứu mã hs số 2930của Việt Nam là Đối với HỢP CHẤT HỮU CƠVÔ CƠ, HỢP CHẤT DỊ VÒNG, AXIT NUCLEIC VÀ CÁC MUỐI CỦA CHÚNG, VÀ CÁC SULPHONAMITHợp chất lưu huỳnhhữu cơ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho HỢP CHẤT HỮU CƠVÔ CƠ, HỢP CHẤT DỊ VÒNG, AXIT NUCLEIC VÀ CÁC MUỐI CỦA CHÚNG, VÀ CÁC SULPHONAMITHợp chất lưu huỳnhhữu cơ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2930 HỢP CHẤT HỮU CƠVÔ CƠ, HỢP CHẤT DỊ VÒNG, AXIT NUCLEIC VÀ CÁC MUỐI CỦA CHÚNG, VÀ CÁC SULPHONAMITHợp chất lưu huỳnhhữu cơ.
             29302000 Thiocarbamat và dithiocarbamat
             29303000 Thiuram mono, dihoặc tetrasulphua
             29304000 Methionin
             29305000 Captafol (ISO) và metamidophos (ISO)
      293090 Loại khác:
             29309010 Dithiocarbonates
             29309090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in