Phần mở đầu - 9702

Mã HS Việt Nam 9702 - Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô.

tra cứu mã hs số 9702của Việt Nam là Đối với Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9702 Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô.
             97020000 Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô.