Phần mở đầu - 2508

Mã HS Việt Nam 2508 - Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andaluzit, kyanite và silimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas.

tra cứu mã hs số 2508của Việt Nam là Đối với Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andaluzit, kyanite và silimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andaluzit, kyanite và silimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2508 Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andaluzit, kyanite và silimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas.
             25081000   Bentonite
             25083000 Đất sét chịu lửa
      250840 Đất sét khác:
             25084010 Đất hồ (đất tẩy màu)
             25084090 Loại khác
             25085000 Andaluzit, kyanit và sillimanit
             25086000 Mullit
             25087000 Đất chịu lửa hay đất dinas

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in