Phần mở đầu - 3206

Mã HS Việt Nam 3206 - Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

tra cứu mã hs số 3206của Việt Nam là Đối với Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3206 Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.
      320611 Thuốc màu và các chế phẩm từ dioxit titan:Chứa hàm lượng dioxit titan từ 80% trở lên tính theo trọng lượng khô:
             32061110 Thuốc màu
             32061190 Loại khác
      320619 Loại khác:
             32061910 Thuốc màu
             32061990 Loại khác
    32062 Thuốc màu và các chế phẩm từ hợp chất crom:
             32062010 Màu vàng crom, màu xanh crom và màu da cam molybdat, hoặc màu đỏ từ hợp chất crom
             32062090 Loại khác
      320641 Chất màu khác và các chế phẩm khác:Chất màu xanh nước biển và các chế phẩm từ chúng:
             32064110 Các chế phẩm
             32064190 Loại khác
      320642 Litopon và các thuốc màu khác và các chế phẩm từ kẽm sulphua:
             32064210 Các chế phẩm
             32064290 Loại khác
      320649 Loại khác:
             32064910 Các chế phẩm
             32064990 Loại khác
    32065 Các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang:
             32065010 Các chế phẩm
             32065090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in