Phần mở đầu - 1515

Mã HS Việt Nam 1515 - Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 1515của Việt Nam là Đối với Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1515 Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.
             15151100 Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh:Dầu thô
             15151900 Loại khác
             15152100 Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô:Dầu thô
      151529 Loại khác:
             15152911 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế:Các phần phân đoạn thể rắn
             15152919 Loại khác
             15152991 Loại khác:Các phần phân đoạn thể rắn
             15152999 Loại khác
      151530 Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu:
             15153010 Dầu thô
             15153090 Loại khác
      151550 Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng:
             15155010 Dầu thô
             15155020 Các phần phân đoạn của dầu hạt vừng chưa tinh chế
             15155090 Loại khác
      151590 Loại khác:
             15159011 Dầu tengkawang:Dầu thô
             15159012 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế
             15159019 Loại khác
             15159021 Dầu tung:Dầu thô
             15159022 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế
             15159029 Loại khác
             15159031 Dầu Jojoba:Dầu thô
             15159032 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế
             15159039 Loại khác
             15159091 Loại khác:Dầu thô
             15159092 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế
             15159099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in