Phần mở đầu - 2811

Mã HS Việt Nam 2811 - Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại.

tra cứu mã hs số 2811của Việt Nam là Đối với Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2811 Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại.
             28111100 Axit vô cơ khác:Hydro florua (hydrofuoric acids)
      281119 Loại khác:
             28111910 Axit asenic
             28111990 Loại khác
             28112100 Hợp chất vô cơ chứa oxy khác của phi kim loại:Cacbon dioxit
      281122 Silic dioxit:
             28112210 Bột oxit silic
             28112290 Loại khác
      281129 Loại khác:
             28112910 Diasenic pentaoxit
             28112920 Sulphur dioxide
             28112990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in