Phần mở đầu - 2403

Mã HS Việt Nam 2403 - Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.

tra cứu mã hs số 2403của Việt Nam là Đối với Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2403 Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.
             24031100 Lá thuốc lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ:Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của Chương này
      240319 Loại khác:
             24031911 Đã được đóng gói để bán lẻ:Ang Hoon
             24031919 Loại khác
             24031920 Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu
             24031990 Loại khác
      240391 Loại khác:Lá thuốc lá "thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" (thuốc lá tấm):
             24039110 Đã được đóng gói để bán lẻ
             24039190 Loại khác
      240399 Loại khác:
             24039910 Chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá
             24039930 Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến
             24039940 Thuốc lá bột để hít, khô hoặc không khô
             24039950 Thuốc lá dạng hút và dạng nhai
             24039990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in