Phần mở đầu - 8430

Mã HS Việt Nam 8430 - Các máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, xúc hoặc khoan khác dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng; máy đóng cọc và nhổ cọc; máy xới tuyết và dọn tuyết.

tra cứu mã hs số 8430của Việt Nam là Đối với Các máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, xúc hoặc khoan khác dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng; máy đóng cọc và nhổ cọc; máy xới tuyết và dọn tuyết.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, xúc hoặc khoan khác dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng; máy đóng cọc và nhổ cọc; máy xới tuyết và dọn tuyết. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8430 Các máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, xúc hoặc khoan khác dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng; máy đóng cọc và nhổ cọc; máy xới tuyết và dọn tuyết.
             84301000 Máy đóng cọc và nhổ cọc
             84302000 Máy xới và dọn tuyết
             84303100 Máy đào đường hầm và máy cắt vỉa than hoặc đá:Loại tự hành
             84303900 Loại khác
             84304100 Máy khoan hoặc máy đào sâu khác:Loại tự hành
      843049 Loại khác:
             84304910 Bệ dàn khoan và các mảng cấu kiện tích hợp sử dụng trong các công đoạn khoan
             84304990 Loại khác
             84305000 Máy khác, loại tự hành
             84306100 Máy khác, loại không tự hành:Máy đầm hoặc máy nén
             84306900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in