Phần mở đầu - 3921

Mã HS Việt Nam 3921 - Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic.

tra cứu mã hs số 3921của Việt Nam là Đối với Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3921 Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic.
      392111 Loại xốp:Từ polyme styren:
             39211120 Loại cứng
             39211190 Loại khác
             39211200 Từ polyme vinyl clorua
      392113 Từ polyurethan:
             39211310 Loại cứng
             39211390 Loại khác
      392114 Từ xelulo tái sinh:
             39211420 Loại cứng
             39211490 Loại khác
      392119 Từ plastic khác:
             39211920 Loại cứng
             39211990 Loại khác
      392190 Loại khác:
             39219010 Từ sợi lưu hóa
             39219020 Từ protein đã được làm rắn
             39219030 Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
             39219090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in