Phần mở đầu - 8602

Mã HS Việt Nam 8602 - Đầu máy đường sắt khác; toa tiếp liệu đầu máy.

tra cứu mã hs số 8602của Việt Nam là Đối với Đầu máy đường sắt khác; toa tiếp liệu đầu máy.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đầu máy đường sắt khác; toa tiếp liệu đầu máy. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8602 Đầu máy đường sắt khác; toa tiếp liệu đầu máy.
             86021000 Đầu máy chạy điện diesel
             86029000 Loại khác