Phần mở đầu - 1207

Mã HS Việt Nam 1207 - Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

tra cứu mã hs số 1207của Việt Nam là Đối với Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1207 Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh.
      120710 Hạt cọ và nhân hạt cọ:
             12071010 Phù hợp để gieo trồng
             12071020 Không phù hợp để gieo trồng
             12072100 Hạt bông:Hạt
             12072900 Loại khác
             12073000 Hạt thầu dầu
      120740 Hạt vừng:
             12074010 Loại ăn được
             12074090 Loại khác
             12075000 Hạt mù tạt
             12076000 Hạt rum
             12077000 Hạt dưa
             12079100 Loại khác:Hạt thuốc phiện
      120799 Loại khác:
             12079940 Hạt Illipe (quả hạch Illipe)
             12079990 Loại khác