Phần mở đầu - 1702

Mã HS Việt Nam 1702 - Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

tra cứu mã hs số 1702của Việt Nam là Đối với Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1702 Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.
             17021100 Lactoza và xirô lactoza:Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo trọng lượng chất khô
             17021900 Loại khác
             17022000 Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích
      170230 Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza không quá 20% tính theo trọng lượng ở thể khô:
             17023010 Glucoza
             17023020 Xirô glucoza
             17024000 Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển
             17025000 Fructoza tinh khiết về mặt hoá học
      170260 Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển:
             17026010 Fructoza
             17026020 Xirô fructoza
      170290 Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô:
             17029011 Mantoza và xirô mantoza:Mantoza tinh khiết về mặt hoá học
             17029019 Loại khác
             17029020 Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên
             17029030 Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza)
             17029040 Đường caramen
             17029091 Loại khác:Xi rô
             17029099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in