Phần mở đầu - 8906

Mã HS Việt Nam 8906 - Tàu thuyền khác, kể cả tàu chiến và xuồng cứu sinh trừ thuyền dùng mái chèo.

tra cứu mã hs số 8906của Việt Nam là Đối với Tàu thuyền khác, kể cả tàu chiến và xuồng cứu sinh trừ thuyền dùng mái chèo.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tàu thuyền khác, kể cả tàu chiến và xuồng cứu sinh trừ thuyền dùng mái chèo. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8906 Tàu thuyền khác, kể cả tàu chiến và xuồng cứu sinh trừ thuyền dùng mái chèo.
             89061000 Tàu chiến
      890690 Loại khác:
             89069010 Có lượng giãn nước không quá 30 tấn
             89069020 Có lượng giãn nước trên 30 tấn nhưng không quá 300 tấn
             89069090 Khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in