Phần mở đầu - 2922

Mã HS Việt Nam 2922 - Hợp chất amino chức oxy.

tra cứu mã hs số 2922của Việt Nam là Đối với Hợp chất amino chức oxy.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp chất amino chức oxy. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2922 Hợp chất amino chức oxy.
             29221100 Rượu amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, ete và este của chúng; muối của chúng:Monoethanolamin và muối của chúng
             29221200 Diethanolamin và muối của chúng
             29221300 Triethanolamine và muối của chúng
             29221400 Dextropropoxyphen (INN) và muối của chúng
      292219 Loại khác:
             29221910 Ethambutol và muối của nó, este và các dẫn xuất khác dùng để sản xuất chế phẩm chống lao
             29221920 Rượu nbutyl D2Amino (D2AminonButylalcohol)
             29221990 Loại khác
             29222100 Aminonaphtol và aminophenol khác, trừ loại chứa hai chức oxy trở lên, ete và este của chúng; muối của chúng:Axit aminohydroxynaphthalenesulphonic và muối của chúng
             29222900 Loại khác
             29223100 Amino aldehyt, aminoxeton và aminoquinon, trừ loại chứa hai chức oxy trở lên; muối của chúng:Amfepramon (INN), methadon (INN) và normethadon (INN); muối của chúng
             29223900 Loại khác
             29224100 Axit amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, và este của chúng; muối của chúng:Lysin và este của nó; muối của chúng
      292242 Axit glutamic và muối của chúng:
             29224210 Axit glutamic
             29224220 Muối natri của axit glutamic (MSG)
             29224290 Muối khác
             29224300 Axit anthranilic và muối của nó
             29224400 Tilidin (INN) và muối của nó
      292249 Loại khác:
             29224910 Axit mefenamic và muối của chúng
             29224990 Loại khác
      292250 Phenol rượu amino, phenol axit amino và các hợp chất amino khác có chức oxy:
             29225010 pAminosalicylic axit và muối, este và các dẫn xuất khác của chúng
             29225090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in