Phần mở đầu - 1511

Mã HS Việt Nam 1511 - Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 1511của Việt Nam là Đối với Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1511 Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.
             15111000 Dầu thô
      151190 Loại khác:
             15119011 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế:Các phần phân đoạn thể rắn
             15119019 Loại khác
             15119091 Loại khác:Các phần phân đoạn thể rắn
             15119092 Loại khác, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 20 kg
             15119099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in