Phần mở đầu - 8804

Mã HS Việt Nam 8804 - Dù (kể cả dù điều khiển được và dù lượn) và dù xoay; các bộ phận và phụ kiện của chúng.

tra cứu mã hs số 8804của Việt Nam là Đối với Dù (kể cả dù điều khiển được và dù lượn) và dù xoay; các bộ phận và phụ kiện của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dù (kể cả dù điều khiển được và dù lượn) và dù xoay; các bộ phận và phụ kiện của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8804 Dù (kể cả dù điều khiển được và dù lượn) và dù xoay; các bộ phận và phụ kiện của chúng.
             88040010 Dù xoay và bộ phận của chúng
             88040090 Loại khác