Phần mở đầu - 9305

Mã HS Việt Nam 9305 - Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04.

tra cứu mã hs số 9305của Việt Nam là Đối với Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9305 Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04.
             93051000 Của súng lục ổ quay hoặc súng lục
             93052000 Của súng ngắn hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03
      930591 Loại khác:Của vũ khí quân sự thuộc nhóm 93.01:
             93059110 Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt
             93059190 Loại khác
      930599 Loại khác:
             93059911 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9304.00.90:Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt
             93059919 Loại khác
             93059991 Loại khác:Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt
             93059999 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in