Phần mở đầu - 8473

Mã HS Việt Nam 8473 - Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.69 đến 84.72.

tra cứu mã hs số 8473của Việt Nam là Đối với Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.69 đến 84.72.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.69 đến 84.72. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8473 Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.69 đến 84.72.
      847310 Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.69:
             84731010 Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy xử lý văn bản
             84731090 Loại khác
             84732100 Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.70:Của máy tính điện tử thuộc phân nhóm 8470.10.00, 8470.21.00 hoặc 8470.29.00
             84732900 Loại khác
      847330 Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.71:
             84733010 Tấm mạch in đã lắp ráp
             84733090 Loại khác
      847340 Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.72:
             84734011 Dùng cho máy hoạt động bằng điện:Bộ phận, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp sử dụng cho máy thanh toán tiền tự động
             84734019 Loại khác
             84734020 Dùng cho máy không hoạt động bằng điện
      847350 Bộ phận và phụ kiện thích hợp dùng cho máy thuộc hai hay nhiều nhóm của các nhóm từ 84.69 đến 84.72:
             84735011 Dùng cho máy hoạt động bằng điện:Thích hợp dùng cho máy thuộc nhóm 84.71
             84735019 Loại khác
             84735020 Dùng cho máy không hoạt động bằng điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in