Phần mở đầu - 6406

Mã HS Việt Nam 6406 - Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng.

tra cứu mã hs số 6406của Việt Nam là Đối với Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6406 Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng.
      640610 Mũ giày và các bộ phận của chúng, trừ miếng lót bằng vật liệu cứng trong mũ giày:
             64061010 Mũi giày bằng kim loại
             64061090 Loại khác
             64062000 Đế ngoài và gót giày, bằng cao su hoặc plastic
      640690 Loại khác:
             64069010 Bằng gỗ
             64069021 Bằng kim loại:Bằng sắt hoặc thép
             64069029 Loại khác
             64069031 Bằng plastic hoặc cao su:Tấm lót giày
             64069032 Đế giày đã hoàn thành
             64069039 Loại khác
             64069091 Loại khác:Ghệt, quần ôm sát chân và các loại tương tự và bộ phận của chúng
             64069099 Loại khác