Phần mở đầu - 8607

Mã HS Việt Nam 8607 - Các bộ phận của đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc của thiết bị di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện.

tra cứu mã hs số 8607của Việt Nam là Đối với Các bộ phận của đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc của thiết bị di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các bộ phận của đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc của thiết bị di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8607 Các bộ phận của đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc của thiết bị di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện.
             86071100 Giá chuyển hướng, trục bitxen, trục và bánh xe và các phụ tùng của chúng:Giá chuyển hướng và trục bitxen của đầu máy
             86071200 Giá chuyển hướng và trục bitxen khác
             86071900 Loại khác, kể cả các phụ tùng
             86072100 Phanh và các phụ tùng phanh:Phanh hơi và phụ tùng phanh hơi
             86072900 Loại khác
             86073000 Móc toa và các dụng cụ ghép nối toa khác, bộ đệm giảm chấn, và phụ tùng của chúng
             86079100 Loại khác:Của đầu máy
             86079900 Loại khác