Phần mở đầu - 9609

Mã HS Việt Nam 9609 - Bút chì (trừ các loại bút chì thuộc nhóm 96.08), bút màu, ruột chì, phấn màu, than vẽ, phấn vẽ hoặc viết và phấn thợ may.

tra cứu mã hs số 9609của Việt Nam là Đối với Bút chì (trừ các loại bút chì thuộc nhóm 96.08), bút màu, ruột chì, phấn màu, than vẽ, phấn vẽ hoặc viết và phấn thợ may.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bút chì (trừ các loại bút chì thuộc nhóm 96.08), bút màu, ruột chì, phấn màu, than vẽ, phấn vẽ hoặc viết và phấn thợ may. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9609 Bút chì (trừ các loại bút chì thuộc nhóm 96.08), bút màu, ruột chì, phấn màu, than vẽ, phấn vẽ hoặc viết và phấn thợ may.
      960910 Bút chì và bút chì màu, có lõi chì trong vỏ cứng:
             96091010 Bút chì đen
             96091090 Loại khác
             96092000 Ruột chì, đen hoặc màu
      960990 Loại khác:
             96099010 Bút chì viết bảng đá đen dùng cho trường học
             96099030 Bút chì và bút màu khác trừ loại thuộc phân nhóm 9609.10
             96099091 Loại khác:Phấn vẽ hoặc phấn viết
             96099099 Loại khác