Phần mở đầu - 3911

Mã HS Việt Nam 3911 - Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaroninden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3911của Việt Nam là Đối với Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaroninden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaroninden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3911 Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaroninden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.
             39111000 Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaroninden và polyterpen
             39119000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in