Phần mở đầu - 2907

Mã HS Việt Nam 2907 - PHENOL, RƯỢUPHENOL, VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNGPhenol; rượuphenol.

tra cứu mã hs số 2907của Việt Nam là Đối với PHENOL, RƯỢUPHENOL, VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNGPhenol; rượuphenol.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho PHENOL, RƯỢUPHENOL, VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNGPhenol; rượuphenol. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2907 PHENOL, RƯỢUPHENOL, VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNGPhenol; rượuphenol.
             29071100 Monophenol:Phenol (hydroxybenzene) và muối của nó
             29071200 Cresol và muối của chúng
             29071300 Octylphenol, nonylphenol và các chất đồng phân của chúng; muối của chúng
             29071500 Naphtol và muối của chúng
             29071900 Loại khác
             29072100 Polyphenol; rượuphenol:Resorcinol và muối của nó
             29072200 Hydroquinone (quinol) và muối của nó
             29072300 4,4’Isopropylidenediphenol (bisphenolA, diphenylolpropan) và muối của nó
      290729 Loại khác:
             29072910 Rượu Phenol
             29072990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in