Phần mở đầu - 2835

Mã HS Việt Nam 2835 - Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 2835của Việt Nam là Đối với Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2835 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.
             28351000 Phosphinat (hypophosphit) và phosphonat (phosphit)
             28352200 Phosphat:Của monohoặc dinatri
             28352400 Của kali
      283525 Canxi hydro orthophosphat (“dicanxi phosphat”):
             28352510 Loại dùng cho thức ăn gia súc
             28352590 Loại khác
             28352600 Của canxi phosphat khác
      283529 Loại khác:
             28352910 Của trinatri
             28352990 Loại khác
      283531 Poly phosphat:Natri triphosphat (natri tripolyphosphat):
             28353110 Loại dùng cho thực phẩm
             28353190 Loại khác
      283539 Loại khác:
             28353910 Tetranatri pyrophosphat
             28353990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in