Phần mở đầu - 9006

Mã HS Việt Nam 9006 - Máy ảnh (trừ máy quay phim); thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh trừ đèn phóng điện thuộc nhóm 85.39.

tra cứu mã hs số 9006của Việt Nam là Đối với Máy ảnh (trừ máy quay phim); thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh trừ đèn phóng điện thuộc nhóm 85.39.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy ảnh (trừ máy quay phim); thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh trừ đèn phóng điện thuộc nhóm 85.39. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9006 Máy ảnh (trừ máy quay phim); thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh trừ đèn phóng điện thuộc nhóm 85.39.
      900610 Máy ảnh dùng để chuẩn bị khuôn in hoặc trục in:
             90061010 Máy vẽ ảnh laser
             90061090 Loại khác
             90063000 Máy ảnh được thiết kế đặc biệt để dùng dưới nước, để thám không (aerial survey) hoặc dùng trong y tế hoặc trong phẫu thuật nội tạng; máy ảnh đối chiếu dùng cho ngành toà án hoặc khoa học hình sự
             90064000 Máy chụp lấy ảnh ngay
             90065100 Máy ảnh loại khác:Có bộ ngắm qua thấu kính (kính phản chiếu đơn (SLR)), sử dụng phim cuộn khổ rộng không quá 35 mm
             90065200 Loại khác, sử dụng phim cuộn khổ rộng dưới 35 mm
             90065300 Loại khác, sử dụng phim cuộn khổ rộng 35 mm
      900659 Loại khác:
             90065910 Máy vẽ ảnh laser hoặc máy tạo dựng ảnh với bộ xử lý ảnh mành
             90065990 Loại khác
             90066100 Thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh:Đèn phóng điện ("điện tử")
             90066900 Loại khác
      900691 Các bộ phận và phụ kiện:Sử dụng cho máy ảnh:
             90069110 Sử dụng cho máy vẽ ảnh laser thuộc phân nhóm 9006.10.10
             90069130 Loại khác, sử dụng cho máy ảnh thuộc các phân nhóm từ 9006.40 đến 9006.53
             90069190 Loại khác
      900699 Loại khác:
             90069910 Sử dụng cho thiết bị đèn chớp máy ảnh
             90069990 Loại khác