Phần mở đầu - 0502

Mã HS Việt Nam 0502 - Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ lông lợn.

tra cứu mã hs số 0502của Việt Nam là Đối với Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ lông lợn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ lông lợn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0502 Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ lông lợn.
             05021000 Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng
             05029000 Loại khác