Phần mở đầu - 2708

Mã HS Việt Nam 2708 - Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác.

tra cứu mã hs số 2708của Việt Nam là Đối với Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2708 Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác.
             27081000 Nhựa chưng (hắc ín)
             27082000 Than cốc nhựa chưng