Phần mở đầu - 4008

Mã HS Việt Nam 4008 - Tấm, lá, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng.

tra cứu mã hs số 4008của Việt Nam là Đối với Tấm, lá, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tấm, lá, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4008 Tấm, lá, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng.
      400811 Từ cao su xốp:Dạng tấm, lá và dải:
             40081110 Chiều dày trên 5 mm, có một mặt được lót vải dệt
             40081120 Loại khác, miếng, tấm ghép với nhau lát nền và ốp tường
             40081190 Loại khác
             40081900 Loại khác
      400821 Từ cao su không xốp:Dạng tấm, lá và dải:
             40082110 Chiều dày trên 5 mm, có một mặt được lót vải
             40082120 Loại khác, miếng, tấm ghép với nhau lát nền và ốp tường
             40082190 Loại khác
             40082900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in