Phần mở đầu - 3907

Mã HS Việt Nam 3907 - Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3907của Việt Nam là Đối với Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3907 Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.
             39071000 Polyaxetal
      390720 Polyete khác:
             39072010 Polytetrametylen ete glycol
             39072090 Loại khác
      390730 Nhựa epoxit:
             39073020 Loại dùng để phủ, dạng bột
             39073030 Dạng lỏng hoặc bột nhão
             39073090 Loại khác
             39074000 Polycarbonat
      390750 Nhựa alkyt:
             39075010 Dạng lỏng hoặc bột nhão
             39075090 Loại khác
      390760 Poly (etylen terephthalat):
             39076010 Dạng phân tán
             39076020 Dạng hạt
             39076090 Loại khác
             39077000 Poly (axit lactic)
      390791 Polyeste khác:Chưa no:
             39079120 Dạng mảnh vỡ
             39079130 Dạng lỏng hoặc bột nhão
             39079190 Loại khác
      390799 Loại khác:
             39079940 Loại dùng để phủ, dạng bột
             39079990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in