Phần mở đầu - 3901

Mã HS Việt Nam 3901 - Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3901của Việt Nam là Đối với Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3901 Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh.
      390110 Polyetylen có trọng lượng riêng dưới 0,94:
             39011012  Dạng lỏng hoặc bột nhão:Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE)
             39011019 Loại khác
             39011092 Loại khác:Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE)
             39011099 Loại khác
             39012000 Polyetylen có trọng lượng riêng từ 0,94 trở lên
             39013000 Copolyme etylenvinyl axetat
      390190 Loại khác:
             39019040 Dạng phân tán
             39019090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in