Phần mở đầu - 3903

Mã HS Việt Nam 3903 - Polyme từ styren, dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3903của Việt Nam là Đối với Polyme từ styren, dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Polyme từ styren, dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3903 Polyme từ styren, dạng nguyên sinh.
      390311 Polystyren:Loại giãn nở được:
             39031110 Dạng hạt
             39031190 Dạng khác
      390319 Loại khác:
             39031910 Dạng phân tán
             39031921 Dạng hạt:Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS)
             39031929 Loại khác
             39031991 Loại khác:Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS)
             39031999 Loại khác
      390320 Copolyme styrenacrylonitril (SAN):
             39032040 Dạng phân tán trong môi trường nước
             39032050 Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước
             39032090 Loại khác
      390330 Copolyme acrylonitrilbutadienstyren (ABS):
             39033040 Dạng phân tán trong môi trường nước
             39033050 Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước
             39033060 Dạng hạt
             39033090 Loại khác
      390390 Loại khác:
             39039030 Dạng phân tán
             39039091 Loại khác:Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS)
             39039099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in