Phần mở đầu - 3904

Mã HS Việt Nam 3904 - Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3904của Việt Nam là Đối với Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3904 Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh.
      390410 Poly (vinyl clorua), chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác:
             39041010 Polyme đồng nhất, sản xuất theo công nghệ huyền phù
             39041091 Loại khác:Dạng hạt
             39041092 Dạng bột
             39041099 Loại khác
      390421 Poly (vinyl clorua) khác:Chưa hóa dẻo:
             39042110 Dạng hạt
             39042120 Dạng bột
             39042190 Loại khác
      390422 Đã hóa dẻo:
             39042210 Dạng phân tán
             39042220 Dạng hạt
             39042230 Dạng bột
             39042290 Loại khác
      390430 Copolyme vinyl cloruavinyl axetat:
             39043010 Dạng hạt
             39043020 Dạng bột
             39043090 Loại khác
      390440 Copolyme vinyl clorua khác:
             39044010 Dạng hạt
             39044020 Dạng bột
             39044090 Loại khác
      390450 Polyme vinyliden clorua:
             39045040 Dạng phân tán
             39045050 Dạng hạt
             39045060 Dạng bột
             39045090 Loại khác
      390461 Fluoropolyme:Polytetrafluoroethylene:
             39046110 Dạng hạt
             39046120 Dạng bột
             39046190 Loại khác
      390469 Loại khác:
             39046930 Dạng phân tán
             39046940 Dạng hạt
             39046950 Dạng bột
             39046990 Loại khác
      390490 Loại khác:
             39049030 Dạng phân tán
             39049040 Dạng hạt
             39049050 Dạng bột
             39049090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in