Phần mở đầu - 7103

Mã HS Việt Nam 7103 - Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.

tra cứu mã hs số 7103của Việt Nam là Đối với Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7103 Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.
      710310 Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô:
             71031010 Rubi
             71031020 Ngọc bích (nephrite và jadeite)
             71031090 Khác
      710391 Đã gia công cách khác:Rubi, saphia và ngọc lục bảo:
             71039110  Rubi
             71039190  Khác
             71039900 Loại khác